Nyheter

KONTAKTA OSS

STIFTELSEN LOUIS & ELLEN LJUNGBERGS TJÄNSTEMANNAFOND, BOX 536, 291 25 KRISTIANSTAD

info@tjanstemannafonden.se

Om stiftelsen

Louis Ljungberg levde åren 1861 -1934. Han var hovrättssekreterare (hovrätten fanns då i Kristianstad i Kronohuset vid Stora Torg) och under åren 1885 – 1923 ledamot av stadsfullmäktige, varav som vice ordförande 1907 – 1911 och som ordförande 1912 – 1923. Han var dessutom ledamot av gas- och vattenverksstyrelsen, skolrådet, riksdagens första kammare och stadsfullmäktiges beredningsutskott.

Louis Ljungbergs änka Ellen Ljungberg, som avled 1942, förordnade i testamente den 14 maj 1941 att av de tillgångar som återstod i dödsboet efter henne, sedan vissa legat verkställts, skulle tillföras en fond med namnet Louis och Ellen Ljungbergs tjänstemannafond. Av den årliga avkastningen skulle, sedan 20 procent tillagts fonden intill dess denna uppgick till 150.000 kr, av fondens styrelse utdelas gåvor å minst 200 kr till personer som avgått från i Kristianstad innehavd offentlig tjänst, för vars erhållande erfordras att hava avlagt examen vid universitet, högskola, krigsskola eller annan högre undervisningsanstalt, eller till änkor eller barn efter sådana personer och vilka kunna anses vara i behov av hjälp. – Efter permutation 1999 är ändamålsbestämmelsen följande: Gåvor å minst 200 kr till personer som innehar eller avgått från offentlig tjänst i Kristianstads kommun för vars erhållande erfordras att hava avlagt examen vid universitet, högskola, krigsskola eller annan högre undervisningsanstalt, eller till änkor eller barn till sådana personer och vilka kunna anses vara i behov av hjälp.

Enligt testamentet skulle fonden stå under överinseende av en styrelse bestående av stadens borgmästare, stadsläkaren, landssekreteraren i länet, äldste kaptenen vid Wendes artilleriregemente och rektor vid högre allmänna läroverket i Kristianstad och hoppades Ellen Ljungberg att dessa herrar godhetsfullt ville åtaga sig uppdraget. – Efter diverse permutationer är styrelsen bestämd enligt följande: lagmannen vid Kristianstads tingsrätt, den samordnande överläkaren inom Kristianstads primärvårdsområde, platschefen i Kristianstad vid länsstyrelsen i Skåne län, kommundirektören eller motsvarande i Kristianstads kommun och den till tjänsteåren äldste skolchefen för gymnasieskolorna i kommunen.


Ansök

En gåva kan bara ges till den som är högskoleutbildad och som har eller har haft en statlig, kommunal eller landstingskommunal tjänst i Kristianstads kommun som kräver sådan utbildning. Gåva kan även ges till barn till sådan person eller till änka/änkling efter sådan person.

Gåvor från fonden kan ges för att täcka vanliga levnadsomkostnader och andra särskilda behov exempelvis för handikapputrustning, för rehabilitering eller vård som inte finansieras genom landstinget eller för rekreation.

Barn och ungdomars behov av ekonomiskt stöd beaktas särskilt.

Eventuell förmögenhet kan påverka bedömningen av rätt till gåva.

Beslut om gåva meddelas tidigast i maj månad och beslutad gåva kan tidigast betalas ut under juni månad.

“Barn och ungdomars behov av ekonomiskt stöd beaktas särskilt”